The Evolution of Operations วิวัฒนาการ เรื่องการจัดการ

29 ก.ย. 2565 15:37:50
The Evolution of Operations  วิวัฒนาการ เรื่องการจัดการ

เราคงได้ยิน คำว่า Management หรือ การบริหารจัดการ มันสำคัญมากน้อยขนาดไหนมาติดตามอ่านแนวคิดน้ำดีกันครับ The Evolution of Operations and Supply Chain Management มาจากวิชา Managing Operations ที่เรียนระดับ ปริญญาโท
**ที่มาจากภาพประกอบ https://bit.ly/3SxrDz6  

ในแต่ละช่วงเวลาก็จะปรับเปลี่ยนกันไป ในทิศทางที่ดีมากขึ้น เพราะการพัฒนาของเทคโนโลยีที่มากขึ้น อุตสาหกรรมที่ขยายวงกว้างขึ้น คนเก่งขึ้น ความรู้ก็หาได้ง่ายขึ้น ในบทความนี้จะยกเรื่องที่ตัวผู้เขียนเองทำงานในภาคของการผลิตและบริการมาเล่ากันบ้างครับ
 
การผลิต และการบริหารวางแผน การวิเคราะห์  ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ กระบวนการผลิตและการให้บริการ การกําหนด ตามระเบียบและวิธีการ ที่ปฏิบัติกันในโรงงานอุตสาหกรรมการควบคุม วัตถุดิบ การจัดการเชิงปฏิบัติการ หลังจากที่เรียนจบก็พับเก็บ หรือ คืนอาจารย์ไป พร้อม ๆ กับใบปริญญาหมดแล้ว​   การศึกษา​ไม่ใช่แค่เรียนจบ​ สามารถที่จะนำกลับมาทบทวนกันใหม่ดีไหม​ เพื่อจะได้นำกลับมาใช้พัฒนาองค์กรกันบ้าง

1. พื้นฐานและขอบเขตของการจัดการดําเนินงานของแต่ละภาคส่วน
2. กลยุทธการดำเนินงาน
3. การวิเคราะห์ เพื่อการตัดสินใจ  
4. การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ
5. การวางแผนขบวนการและการตัดสินใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
6. การวางผังโรงงานและสาธารณูปโภค
7. การวางตําแหน่งโรงงาน
8. การจัดการโครงการ  
9. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
10. การคัดเลือกผู้ขาย
11. การพยากรณ์การตลาด
12. การวางแผนความต้องการกำลังการผลิตและการผลิตรวม
13. การจัดการสินค้าคงคลัง
14. การสนับสนนการผลิตแบบทันเวลาพอดี
15. การวางแผนความต้องการทรัพยากรองค์กร
16. การจัดตารางการผลิต
17. การจัดการเชิงคุณภาพ
18. การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
19. ตัวแบบแถวคอยในการปรับปรุงการบริการ
20. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการดำเนินงาน
        
ทั้ง 20 หัวข้อทำได้หมด อย่างไรก็สำเร็จ ก่อนจะทำ อยากให้ทำความเข้าใจก่อนที่ละหัวข้อดีไหมครับ
การจัดการ​ เราทำได้จะเป็นเรื่องดีมาก​ แต่ทำไม่ได้ก็ต้องหาคนช่วยที่มีความสามารถเฉพาะด้านมาทำ ไม่ใช่เอามาฝึกไป ก็จะทำให้เสียเวลามาก สุดท้ายทำได้ดี แต่ 80 % มักทำไม่ได้
 
การวางแผนกลยุทธ์  มีหลายเรื่องที่สำคัญ การเงิน การตลาด การดําเนินงาน โดยการวางแผนกลยุทธ์ ต้องกําหนดวิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ที่ชัดเจนตามผังของผู้บริหารและหุ้นหุ้นของบริษัท

Policy Deployment การนำนโยบาย
🔸 กําหนดแผนในบริษัท
🔸 กําหนดเป้าหมายรวมถึงความสําคัญก่อน หลังไปยังพนักงาน
🔸 แปร กลยุทธเป็นวัตถุประสงค์ ที่สามารถวัดได้  
🔸 วางแนวทางดำเนินงาน รายวันให้สอดคล้องกลยุทธ์

การดําเนินงานต้องมีแผนปฏิบัติการ กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่เรียกว่า Action Plan  กำหนดหน้าที่และผู้รับผิดขอบ ระยะเวลาที่ดําเนินการ รวมถึงสามารถที่จะวัดผลงาน ทั้งหมด ทรัพยากร คน แรงงาน เครื่องจักร วัสดุ เงิน เป็นต้น

 
Balanced Scorecard : การวัดผลเชิงกลยุทธ์ ตามตัวอย่าง ง่าย ๆ  
🔸 ด้านการเงิน โดยการวัดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้ลงทุน   
🔸 ลุกค้า ความพึงพอใจ
🔸 กระบวนการ
🔸 การพัฒนาการขององค์กร  
เห็นความสำคัญของการบริหารจัดการบ้างหรึยัง ทั้งหมด มันจึงต้องเริ่มต้นจากการออกแบบระบบก่อน เพื่อให้ตอบโจทย์ของธุรกิจ เมื่อไม่มีระบบมันก็ทำไปและแก้ไป ไม่สามารถวัดอะไรได้เลย นอกจากสำเร็จหรือล้มเหลว ที่ SMEs ส่วนใหญ่มักไปไม่ถึงปากซอย มั่วแต่แก้ หรือมัวแต่เร่งหาเงิน หางาน เข้ามา แต่หลังบ้านยังไม่แล้วจบสักเรื่อง หวังว่าบทนี้จะบอกอะไรให้ น้อง ๆ ที่อ่านได้ประโยชน์บ้างนะครับ
 

989 คน

taokaecafe.com มีการใช้คุกกี้ อ่านเพิ่มเติม