แฟรนไชส์มนุษย์ชา
แฟรนไชส์มนุษย์ชา

SenseMath เซ็นส์แมธ

ค่าแฟรนไชส์เริ่มต้น

25,000 THB

ระยะเวลาคืนทุน

2 ปี

*ขึ้นอยู่กับทำเล กลุ่มลูกค้า และปัจจัยอื่นๆ

จำนวนสาขา

78

ลักษณะสินค้าและบริการ

แฟรนไชส์สถาบันคณิตศาสตร์ Sense Math สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – มัธยม 3

จุดเด่น

เน้นการสอนแก้โจทย์ปัญหา

วิธีการดำเนินการ

1. เงินลงทุนค่า Franchise 250,000 บาท (ไม่รวม Vat 7%) แบ่งเป็น
1.1. ค่าสิทธิหลักสูตร Sense Math 230,000 บาท
1.2. ค่ามัดจำตำราคงคลัง 20,000 บาท (ได้คืน เมื่อยกเลิกสัญญา)
2. ตกแต่งสถานที่ ประกอบด้วยห้องเรียนอย่างน้อย 2 ห้องเรียน
3. คุณครูที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ อย่างน้อยอีก 1 ท่าน (ไม่นับรวมผู้ประกอบการ)

สิ่งที่ได้รับ

1. ลิขสิทธิ์ในเขตพื้นที่
2. อบรมครู ทุกระดับ ฟรี 1 ครั้ง จำนวน 6 วัน (ไม่เกิน 5 คน นับรวมผู้ประกอบการ) (ครั้งต่อไป อบรมที่สำนักงานใหญ่คนละ 1,000 บาท)
3. อบรมเอกสารและการประชาสัมพันธ์ ฟรี 1 ครั้ง
4. เฉลย หลักสูตร SenseMath
5. เฉลย ข้อสอบวัดระดับ (Placement Test)
6. เฉลย ข้อสอบหลังเรียน (Post Test)
7. เฉลย ข้อสอบเพื่อเลื่อนระดับชั้น (Achievement Test)
8. Knowledge Test for Teacher พร้อมเฉลย
9. ใบสมัคร 1 เล่ม
10. ใบเสร็จรับเงิน 1 เล่ม
11. ใบปลิว 4 สี A5 จำนวน 400 แผ่น
12. แผ่นพับ 4 สี A4 จำนวน 100 แผ่น
13. งบประมาณสนับสนุนค่าป้าย จำนวน 5,000 บาท
14. Operation Manual
15. ประกาศนียบัตร รับรองผลการเรียนสำหรับผู้เรียนทุกคน
16. ตัวอย่างเอกสาร ภายในสถาบัน (บัตรผู้เรียน, Record Book)

ความเป็นมา

สถาบันคณิตศาสตร์ Sense Math สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – มัธยม 3 ด้วยการเรียนรู้แบบ Heuristic ซึ่งเป็นวิธีการเรียนวิชาต่างๆ ในประเทศสิงคโปร์ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Learning) โดยการกระตุ้นให้ ผู้เรียนนำเสนอความคิดของตนเอง ตามความคิดและประสบการณ์ของผู้เรียน ด้วยการเขียาพ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนคิดเป็น สามารถสรุปเป็นความคิดรวบยอดได้เอง เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ติดต่อ แฟรนไชส์ SenseMath เซ็นส์แมธ

43/10 เอกสินโฮมออฟฟิศ ถนนสุคนธสวัสดิ์ ลาดพร้าว กทม. 10230
โทร: 02 542 4467
Email: sensemath@yahoo.com
Website: https://www.sensemath.com
Facebook: SenseMathThailand
Line: sensemathid
1,576 คน

ค่าแฟรนไชส์เริ่มต้น: 25,000 THB
ระยะเวลาคืนทุน: 2 ปี
*ขึ้นอยู่กับทำเล กลุ่มลูกค้า และปัจจัยอื่นๆ
จำนวนสาขา: 78

สนใจร่วมธุรกิจแฟรนไชส์
SenseMath เซ็นส์แมธ

มี 3 ท่าน สนใจแฟรนไชส์ SenseMath เซ็นส์แมธ


สนใจสมัครแฟรนไชส์ คลิก
taokaecafe.com มีการใช้คุกกี้ อ่านเพิ่มเติม