เลือกคนแบบไหน? เหมาะกับธุรกิจ

9 ธ.ค. 2565 10:02:01
เลือกคนแบบไหน? เหมาะกับธุรกิจ

ปัญหาข้อหนึ่งของผู้ประกอบการมือใหม่ คือ การที่จะคัดเลือกผู้สมัครหรือคัดเลือกบุคคลที่ตนมีให้เหมาะสมกับตำแหน่ง หน้าที่การทำงานที่ต้องรับผิดชอบให้เหมาะสมแต่ละบุคคล ผู้ประกอบการมือใหม่ที่เริ่มทำธุรกิจ มักจะเลือกคนใกล้ชิดมาทำงานในตำแหน่งสำคัญ ๆ อาทิ บัญชีและการเงิน งานสต็อกสินค้าและจัดซื้อ งานบริการลูกค้า เป็นต้น ซึ่งจะไม่คำนึงถึงภาระหน้าที่รายละเอียดของเนื้องานในแต่ละตำแหน่งที่มีขอบเขตการทำงานอะไรบ้าง หลายครั้งพบว่าการทำงานมีข้อบกพร่อง ซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อผลกำไรของธุรกิจได้ ปัญหาที่พบเห็นบ่อยคือ การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายสินค้า การควบคุมสต็อกสินค้าที่ขาดการจัดทำบัญชีที่รัดกุม มีการเบิกจ่ายสินค้าออก หรือการนำเข้าสินค้าแต่ไม่ได้ตรวจนับจำนวนสินค้าก่อน-หลัง ทำให้ยอดของสินค้าไม่ตรงกับความเป็นจริง

ซึ่งผู้ที่มาทำหน้าที่ตำแหน่งจัดซื้อ ควบคุมสต็อกสินค้า ต้องมีความละเอียด อย่างน้อยควรทำบัญชีแยกประเภท บัญชีเบื้องต้นได้ หรืออีกกรณีงานบริการลูกค้า ใช่ว่าบุคคลที่มีบุคลิกพูดเก่ง จะสามารถมาทำงานบริการได้ดี ซึ่งหลายครั้งพบว่า การเป็นคนพูดเก่ง แต่หากไม่มีใจรักงานบริการผู้อื่น ย่อมส่งผลให้ลูกค้าไม่ประทับใจในการให้บริการได้ ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการธุรกิจจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาบุคลิก ท่าทาง นิสัย ความคิดความอ่านของบุคคลนั้น ๆโดยการสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน นอกเหนือจากการพิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัครงาน
 

จอห์น แอล ฮอลแลนด์ (John L. Holland) แบ่งบุคลิกของคน ออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่

ประเภทที่ 1: Realistic (จริงจัง)
ลักษณะเป็นคนจริงจัง มุ่งมั่น กล้าแสดงออกทางความคิดและความรู้สึก ชอบลงมือทำ ประเภทขาลุย เหมาะสมกับตำแหน่ง “งานช่าง”

ประเภทที่ 2 Investigative (ช่างสงสัย)
จะมีบุคลิกและนิสัยคล้ายกับนักสืบ โดยพื้นฐานมักชอบตั้งคำถาม สงสัย คิดค้น และนำมาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงให้ได้ เหมาะกับตำแหน่ง “วิเคราะห์ วางแผน”

ประเภทที่ 3: Artistic (ศิลปิน)
บุคลิกมีความเป็นตัวของตัวเองสูง เพ้อฝัน รักอิสระ ชอบคิดแสดงความรู้สึกผ่านผลงานทางศิลปะ เหมาะกับตำแหน่ง “งานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ออกแบบ”

ประเภทที่ 4: Social (ชอบเข้าสังคม)
บุคลิกชอบทำงานร่วมกับผู้อื่น ชอบแสดงความคิดเห็น มีจิตอาสา รักพวกพ้อง ใส่ใจความรู้สึกของคนรอบข้าง ชอบสังสรรค์ และต้องการการมีตัวตนในหมู่คณะ เหมาะกับตำแหน่ง “งานขาย ตัวแทนธุรกิจ งานจัดซื้อ”

ประเภทที่ 5: Enterprising (กล้าได้กล้าเสีย)
บุคลิกมีความเป็นผู้นำสูง ชอบแสดงความคิดเห็น มีทักษะในการพูดเพื่อโน้มน้าว ตรงไปตรงมา กล้าตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบ และชอบการวางแผนให้บรรลุเป้าหมาย เหมาะกับตำแหน่ง “เจ้าของกิจการ ผู้จัดการ”

ประเภทที่ 6: Conventional (อนุรักษ์)
บุคลิกมีนิสัย ซื่อสัตย์ จริงใจ ชอบทำตามระเบียบแบบแผนมากกว่าการริเริ่มด้วยตนเอง เจ้าระเบียบ เป็นผู้ทำตามมากกว่าเป็นผู้นำ เหมาะกับตำแหน่ง “เลขานุการ เสมียน เจ้าหน้าที่ธุรการ นักบัญชี ผู้ตรวจบัญชี”

ซึ่งทั้งหมดนี้ คงจะเป็นแนวทางช่วยในการคัดเลือกบุคคลเพื่อมาดำรงตำแหน่งตามความเหมาะสมกับธุรกิจ

904 คน

taokaecafe.com มีการใช้คุกกี้ อ่านเพิ่มเติม